מתי אפשר להגיש תביעה ייצוגית

מתי אפשר להגיש תביעה ייצוגית
מתי אפשר להגיש תביעה ייצוגית

מתי אפשר להגיש תביעה ייצוגית

משרדנו נתקל בשאלה החוזרת על עצמה לעיתים קרובות, מתי אפשר להגיש תביעה ייצוגית? אז נסביר:

על פי סעיף 4 לחוק תובענות ייצוגיות, תשס”ו – 2006, מי שרשאי להגיש בקשה לאישור תובענה ייצוגית, אמור לצלוח את התנאים לאישור תביעה ייצוגית (ראה מאמר שפורסם בעניין זה) ביניהם, הוא אדם שיש לו עילת תביעה אישית, דהיינו מקרה אישי אשר קרה לו בעניין המעורר שאלות מהותיות של עובדה או משפט המשותפות לכלל חברי קבוצה מסוימת ובשמם. על- פי סעיף 3(א) לחוק, תביעה ייצוגית- תוגש רק לפי תנאי התוספת השניה לחוק. 

התוספת השניה כוללת רשימה של עילות לפיהן יהיה ניתן להגיש תביעה ייצוגית:

1. תביעה נגד עוסק, כהגדרת עוסק בחוק הגנת הצרכן 

2. תביעה נגד מבטח, סוכן ביטוח או חברה מנהלת, בקשר לעניין, לרבות חוזה ביטוח או תקנות קופת גמל, שבין לקוח, לרבות מבוטח או עמית, בין אם התקשרו בעסקה ובין אם לאו. 

3. תביעה נגד תאגיד בנקאי

4. תביעה נגד נותן שירותים פיננסיים. 

5. תביעה בעילה לפי חוק ההגבלים העסקיים. 

6. תביעה בקשר לניהול זירת סוחר, לרבות תביעה נגד נותן שירותים מטעמה של חברת בעלת רישיון זירה ובכלל זה שירותי שיווק. 

7. תביעה בקשר למפגע סביבתי נגד גורם מפגע. 

8. תביעה בעילה לפי חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים. 

9. תביעה לפי חוק שכר לעובדת ולעובד. 

10. תביעה לפי הוראות הנגישות לפי חוק תכנון והבניה. 

11. תביעה בעילה לפי הוראות חוק שידורי טלוויזיה (כתוביות ושפת סימנים). 

12. תביעה בעילה אשר לבית דין איזורי לעבודה הסכמות הייחודית לדון בה. 

13. תביעה של עובד בעילה לפי סעיף 6א לחוק שכר מינימום. 

14. תביעה נגד רשות להשבת סכומים שגבתה שלא כדין, כמס אגרה או תשלום חובה אחר, וכן תביעה נגד רשות מקרקעי ישראל להשבת סכומים שגבתה שלא כדין. 

15. תביעה נגד מפרסם כהגדרתו בסעיף 90א לחוק התקשורת. 

16. תביעה נגד חברה להפעלת מערכת סליקה פנסיונית מרכזית. 

17. תביעה של מחזיק במניות או באמצעי שליטה בתאגיד מדורג או מחזיק במכשיר פיננסי שנקבע לגביו דירוג. 

מקרים נוספים שבהם ניתן יהיה להגיש הליך ייצוגי הם בעניינים בהם נקבע בהוראת חוק מפורשת כי ניתן להגיש תביעה ייצוגית. 

לסיכום, על- מנת להיות זכאים להגיש בקשה לאישור תביעה ייצוגית, על התובעים להראות כי עומדת להם עילת תביעה באחד העניינים המנויים לעיל, וכי שתביעתם תעורר שאלות מהותיות של עובדה ומשפט המשותפות לכל חברי הקבוצה. 

על- מנת להגיש תביעה ייצוגית|תביעות ייצוגיות- משרד עורכי דין לופו ענבר- פדלון אנא פנו אלינו, כלומר ל- עורך דין תביעה ייצוגית