חוק תובענות ייצוגיות

חוק תובענות ייצוגיות

חוק תובענות ייצוגיות

חוק תובענות ייצוגיות, התשס”ו- 2006. טרם חקיקת חוק זה, היה ניתן להגיש תביעה ייצוגית במספר מוגבל מאוד של חוקים. החל משנת 1996 אומצו אט אט בארץ, הסדרים במסגרת חוקים ספציפיים שונים, בהם ניתן להגיש תביעה ייצוגית. למשל בתיקון מספר 9 לחוק ניירות ערך, נקבע בשנת 1998 הסדר לפיו ניתן להגיש תביעה ייצוגית, כמו- גם בחוק השקעות משותפות בנאמנות וכיוצב’.

אולם חקיקת ההסדרים הנזכרים לעיל בחוקים השונים, עוררו בעיות רבות מכיוון שלא היו בנמצא הוראות כלליות בנושא תביעה ייצוגית. חוק תובענות ייצוגיות למעשה הגיח לעולם על- מנת לתת מענה לבעיות אלה, תוך יצירת כללים מקיפים וכלליים לגבי אותם עניינים בהם ניתן להגיש תביעה ייצוגית.

כיום, חוק תובענות ייצוגיות מכיל בחובו את העניינים הספציפיים בהם ניתן להגיש תביעות ייצוגיות, תוך הסרת המגבלה של היקף העילות באותו תחום משפט. כאמור במאמר הקודם שבאתרנו מתי אפשר להגיש תביעה ייצוגית, הוסבר כי על פי סעיף 3(א) ל חוק תובענות ייצוגיות ניתן להגיש תביעה ייצוגית רק לפי תנאי התוספת השניה שבחוק, הכוללת רשימה של עילות לפיהן יהיה ניתן להגיש תביעה ייצוגית. 

מטרתו העיקרית של חוק תובענות ייצוגיות היא ליצור מסגרת אשר תאפשר לקבוצת אנשים, לרבות לאוכלוסיות שאין בידן לפנות לבית המשפט באופן פרטני, דהיינו מדובר במימוש של זכות הגישה לבית המשפט, וזאת על מנת להבטיח אכיפה של הדין, מתן סעד הולם לנפגעים מהפרתו ויצירת הרתעה מפני הפרתו. מטרה נוספת של חוק תובענות ייצוגיות היא קידום ניהול יעיל, הוגן וממצה של התביעה הייצוגית. 

ב חוק תובענות ייצוגיות, ישנם מספר רב של סעיפים הבאים להסדיר את מעמד עורך הדין בתביעה ייצוגית אל מול הקבוצה אותה הוא מייצג. למשל בסעיף 17 לחוק, נרשם כי עורך הדין בתביעה ייצוגית המייצג את התובע ומשמש הן כנציג ציבור נוטל אחריות לרכושם של אחרים והוא עושה זאת בשל התמריץ הכלכלי הקיים בתובענות אלו. האחריות המוגברת מצד אחד והחשש לניגוד עניינים ולניצול לרעה, מצד שני, מצדיקים קביעת חובות נאמנות ומסירות מיוחדות לתחום התובענות הייצוגיות שיחולו על בא הכוח המייצג. 

סעיפים 18 ו- 19 לחוק תובענות ייצוגית מטרתם להסיר מקרים שבהם מיישבים הצדדים את הסכסוך ביניהם בדרך של הסדר פשרה, והסדר זה מחייב את כל חברי הקבוצה. במצב דברים שכזה בית- המשפט הוא זה שמפקח על ההסדרים מן הסוג הזה על- מנת לבדוק את כשרותו של ההסדר. 

לפניה בעניין הגשת תביעה ייצוגית|תביעות ייצוגיות- משרד עורכי דין לופו ענבר- פדלון אנא פנה אל משרדנו