הסתלקות מתביעה ייצוגית

אנשים כותבים

הסתלקות מתביעה ייצוגית

הסתלקות מתביעה ייצוגית –  סעיף 16 ל חוק תובענות ייצוגיות, מסדיר הסתלקות של תובע מייצג מבקשה לאישור תביעה ייצוגית. על- מנת לבצע הסתלקות מתביעה ייצוגית יש לקבל את אישור בית- המשפט לכך. בית המשפט יבחן על- פי הקריטריונים שבחוק האם ניתן להסתלק מן ההליך אשר הוגש.

גמול לתובע הייצוגי ושכר טרחה לעורכי הדין

בסעיף 16(א) לחוק תובענות ייצוגיות, קבע המחוקק תנאים לאישור קבלת גמול ושכר טרחה (דהיינו הסתלקות מתוגמלת) בהליך של הסתלקות מתביעה ייצוגית. תנאי ראשון הוא, אם התובענה הראתה עילת תביעה לכאורה והתנאי השני, הוא התועלת שהביאה הבקשה לחברי הקבוצה. יוער כי תנאים אלו הוספו לאחרונה לחוק התובענות הייצוגיות במסגרת תיקון מספר 10, התשע”ו-2016, במטרה למנוע תופעות של תביעות סרק אשר התובע הייצוגי מקבל בגינן פיצוי / כספים מהנתבע.

באם סיום ההליך הביא לכך כי הנתבעת תיקנה דרכיה ו/או פצתה את הקבוצה המיוצגת כך שהושגה תועלת לקבוצה, יזכו התובע ו עורך דין תביעה ייצוגית לגמול ושכר טרחה.

על מנת לאפשר הסתלקות מתביעה ייצוגית על התובע המייצג ובא כוחו להצהיר כי הם לא יקבלו או קיבלו, במישרין או בעקיפין, כל טובת הנאה מהנתבע או מכל אדם אחר בקשר ל הסתלקות מתביעה ייצוגית אלא באישור בית- המשפט.

סוגים שונים של הסדרי הסתלקות מתביעה ייצוגית

הראשונה היא הסתלקות אשר הוגשה מפאת הגשת תביעה ייצוגית רשלנית (סרק) או שהתובע מסיבותיו שלו אינו מעוניין להמשיך בהליך, כאשר פעמים רבות התובע הייצוגי מבין כי אין בידו עילת תביעה מספקת ועל- כן מעוניין הוא להסתלק מן ההליך, בתביעות ייצוגיות מן הסוג הנ”ל התובע אינו מקבל גמול ועורכי דינו אינם זכאים לשכ”ט.

השנייה היא הסתלקות אשר הוגשה כנגד תיקון העוולה ו/או פיצוי הקבוצה התובעת- הסתלקות תביעה ייצוגית מן סוג זה, הינה למעשה פשרה אשר מושגת בין הצדדים להליך כאשר הנתבעת מוכנה לפצות את הלקוחות שנפגעו תוך הסרת העוולה. הסתלקויות תביעה ייצוגית מן סוג זה הינן נפוצות ביותר והינן בבחינת הדרך היעילה והמהירה ביותר לסיים הליכי תביעה ייצוגית כיום.   

בית המשפט העליון העיר בע”א 8114/14 מרקיט נגד סונול, כי לערכאה הדיונית שיקול רחב האם לאשר הסתלקות מתביעה ייצוגית, תלוי נסיבותיו הקונקרטיות של כל מקרה לגופו וכי אין מדובר באריתמטיקה מדויקת אשר לאורה יש לפעול.

סיכום הסתלקות מתביעה ייצוגית

לאור כך, אנו סבורים כי כאשר התביעה הייצוגית הביאה לשינוי בהתנהגויות הנתבע לטובת הקבוצה המיוצגת, אזי ניתן לאשר הסתלקות תביעה ייצוגית ואף התובע ועורכי הדין זכאים לגמול ושכ”ט עבור טרחתם והתוצאה אשר התקבלה למען הקבוצה.